.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА 

 

Настоящият документ съдържа Общите условия на договора за ползване на предоставяните от „ЪНРИЪЛСОФТ” ООД услуги посредством уебсайт за онлайн поръчки на храна и/или напитки „www.touchsale.bg („Общите условия”) и урежда отношенията между „ЪНРИЪЛСОФТ” ООД и всеки един от потребителите на уебсайта www.touchsale.bg  

 

І. ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:  

1.1. „IP Адрес” („IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.  

1.2. „ЪНРИЪЛСОФТ” ООД, е търговско дружество с ЕИК: BG112042200, със седалище и адрес на управление: гр.Велинград, ул. Плиска 4, което предоставя услугите, предмет на настоящите Общи условия, посредством администрираният от него сайт https://touchsale.bg 

1.3. https://touchsale.bg (сайта, уебсайта) е уебсайт, посредством който на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се предоставя възможност за поръчка на храна и/или напитки. 

1.4. „Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.  

1.5. „Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, включително, но не само изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, както и извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.  

1.6. „Интернет страница” е част от уебсайт, която може да е съставна или обособена.  

1.7. „Информационна система” е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.  

1.8. „ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко лице, което ползва които и да е от предоставяните през уебсайта услуги и ресурси.  

1.9. „Сървър” е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.  

1.10. „Уебсайт” е обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, електронни препратки или други материали и ресурси. 1.11. „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно. 1.12. „Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия. 

 

ІI. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА  

2.1. Дружеството, чрез Уебсайта предоставя в режим online на ПОТРЕБИТЕЛЯ предвидените в тези Общи условия услуги („Услугите”), при стриктно спазване от страна на последния на определените в тези Общи условия изисквания.  

2.2. Услугите на Уебсайта се предоставят на всички ПОТРЕБИТЕЛИ без да е необходима предварителна регистрация. Такива са, без да се ограничават до: достъп до и използване, при спазване правилата на настоящите Общи условия, на разнообразни информационни ресурси, достъпни посредством Уебсайта – ресторанти, менюта, промоции или друго предоставено от сайта съдържание, както и Потребителско съдържание, публикувано на Уебсайта;  

2.3. Отношенията между ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и сайта във връзка с предлагането, осъществяването на достъп и използването на платени услуги посредством Уебсайта се уреждат допълнително между страните. 

 

ІІІ. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ  

3.1. Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.  

3.2. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в глобалната мрежа на интернет страница на сайта по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. Електронна препратка към Интернет страницата, съдържаща текста на настоящите Общи условия, е разположена на Уебсайта. С всяко ползване на услугите и ресурси на Уебсайта, включително с отварянето на Интернет страница от Уебсайта, както и чрез натискане на електронна препратка от заглавната (началната) или която и да е друга Интернет страница на Уебсайта, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.  

3.3. За да може да използва услугите по т. 2.3. на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да попълни съответната електронна форма за поръчка, достъпна в реално време (online) в Интернет на страницата на сайта.  

3.3.1 В този процес, чрез отбелязване в полето "Съгласен съм с Общите условия и натискане на виртуалния бутон, ПОТРЕБИТЕЛЯТ, съответно родителят или настойникът на ПОТРЕБИТЕЛЯ, извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.  

3.3.2 При попълване на формата за поръчка ПОТРЕБИТЕЛЯТ, е длъжен да предостави пълни и верни данни относно личността на ПОТРЕБИТЕЛЯ, и другите изискуеми от електронната форма данни, както и да ги актуализира незабавно при всяка тяхна промяна. ПОТРЕБИТЕЛЯТ, гарантира, че данните, които предоставя в този процес са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно.  

3.3.3 При непредоставяне на изискваните в регистрационната форма лични данни, сайта има право да откаже регистрацията.  

3.3.4 В случай на предоставяне на неверни данни или неотразяване на настъпилите промени, сайта има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугите, както и поддържането на регистрацията му. В този случай прекратяването на предоставянето на Услугите се счита за автоматично прекратяване на договора. 

 

IV. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

4.1. Договорът между страните поражда действие от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен в т. 3.2 или т. 3.3.1.  

4.2. Договорът се сключва на български език.  

4.3. Договорът има действие: а) За неопределен срок от регистриране на ПОТРЕБИТЕЛЯ до прекратяването на договора по реда, предвиден в настоящите Общи условия. 

 

V. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ 

5.1. С оглед периодичното допълване и модификации на Услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от дружеството. Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните Услуги, при прекратяване предоставянето на определени Услуги, както и при изменение в икономическите условия.  

5.2. При извършване на промени в Общите условия, дружеството ги довежда до знанието на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ чрез публикуването им на Уебсайта. дружеството предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ двуседмичен срок да се запознаят с промените в Общите условия, след което те влизат в действие. 

 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ 

6.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам осигурява необходимото му за ползването на предоставяните от дружеството услуги клиентско оборудване (крайни устройства за достъп до Интернет и съответни софтуерни приложения) и достъп до Интернет.  

6.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп в режим online до Услугите, предоставяни чрез Уебсайта, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от дружеството.  

6.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване на предоставяните от дружеството услуги да не зарежда, разполага на сървър на дружеството и да не прави достояние по какъвто и да било начин на трети лица Потребителско съдържание – информация, данни, текст, съобщения, както и всякакви други материали или електронни препратки към материали: а. противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; б. съдържащи насилие (включително насилие над животни), агитация към насилие , унижение на човешкото достойнство, заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека; в. с порнографско или открито сексуално съдържание; д. съдържащи ясно различими тела на жертви от катастрофи и други тежки инциденти; е. обиждащи дадена религия или съдържащи религиозна агитация; ж. представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация; з. които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото; и. нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица; й. пропагандиращи дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия или проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология; к. накърняващи доброто име на другиго и призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда; л. съдържащи информация, подтикваща към или улесняваща извършването на терористична дейност; м. съдържащи информация за чужди пароли или права за достъп без съгласието на техния титуляр, както и софтуер за достъп до такива пароли или права;  

6.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване на предоставяните от дружеството услуги:  

а./ да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия;  

б./ да уведомява незабавно дружеството за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;  

в./ да не се представя за друго лице;  

г./ да не използува методи, водещи до принудително зареждане на нежелано от Интернетпотребителите съдържание ("pop-up", "blind link" и други подобни).  

6.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати използването на предоставяните от дружеството Услуги. Дезактивирането на предоставяне на определени Услуги не води до прекратяване на договора.  

6.6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да осъществява достъп до и да използва каквото и да било съдържание, публикувано на Уебсайта, единствено за лично ползване с нетърговски цели при спазване изискванията на настоящите Общи условия.  

6.7. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не осъществява и да не се опитва да придобива неоторизиран достъп до предоставяните от сайта услуги чрез прихващане и използуване на чужди пароли или каквито и да било други методи, да не заобикаля, поврежда или по друг начин да не смущава нормалната работа на технически или софтуерни приложения на Уебсайта, които предотвратяват или ограничават достъпа до чужди електронни пощенски кутии, административни панели, компютърни системи и мрежи, свързани с предоставяните услуги. 

 

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО  

7.1. Дружеството се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на Услугите.  

7.2. Дружеството няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва предоставяните Услуги, като не носи отговорност за целите и дейността на ПОТРЕБИТЕЛЯ във връзка с използване на Услугите. Дружеството няма задължението да извършва наблюдение на информацията, съхранявана на сървърите му или направена достъпна при предоставяне на Услугите, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ посредством ползването на Услугите.  

7.3. В съответствие с изискванията на действащото българско законодателство дружеството съхранява информационни материали и ресурси, разположени от ПОТРЕБИТЕЛЯ на сървър на сайта, и има право да ги предоставя на компетентните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на дружеството или на трети лица, както и в случаите, когато същите са изискани от съответните държавни органи по надлежен ред.  

7.4. Дружеството има правото да поставя на всяка от страниците на Уебсайта електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги, предлагани от дружеството или трети лица, както и електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на дружеството, като последното не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на подобни Интернет страници или ресурси и на услуги или ресурси, които са станали достояние на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползването услугите на Уебсайта.  

7.5. Дружеството има право да изпраща търговски съобщения до ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да получава търговски съобщения от дружеството.  

7.6. Дружеството има право, но не и задължение, по своя преценка и без отправяне на предупреждение да спира достъпа до и/или да премахва Потребителско съдържание, когато същото противоречи на предвидените в настоящите Общи условия изисквания.  

7.7. Дружеството има право по своя прeценка и без отправяне на предупреждение да спира или да ограничава временно достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до Услугите по т. 2.3., когато, по преценка на дружеството или съгласно получена от трети лица информация, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ползва Услугите в нарушение на българското законодателство, настоящите Общи условия, добрите нрави или други приложими норми.  

7.8. Дружеството си запазва правото временно или трайно да преустановява предоставянето на конкретни Услуги, достъпни чрез Уебсайта, като не е необходимо предварително да уведомява за това ПОТРЕБИТЕЛЯ. 

VIII. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ  

8.1. При използването на Услугите, предмет на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до разнообразно съдържание и ресурси, които са обект на авторско право или други права на интелектуална собственост на дружеството, на други ПОТРЕБИТЕЛИ или на съответно указаните лица. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до съдържанието с оглед ползването му за лични нужди в съответствие с настоящите Общи условия и няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира или разпространява публично обекти на интелектуална собственост, които са му станали достъпни при ползването на Услугите, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост, в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел, както и в случай, че съответното съдържание е предоставено от него или е получил изричното съгласие на съответните правоносители. Независимо от горното ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е дружеството или друг ПОТРЕБИТЕЛ.  

8.2. Правата на интелектуална собственост върху всички обекти на интелектуална собственост – материали, бази данни и други ресурси, разположени на Уебсайта, са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения, принадлежат на дружеството или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на дружеството и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство. 

 

IX. ОТГОВОРНОСТ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА 

9.1. Дружеството полага грижи за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на Услугите, но доколкото предоставянето им е безплатно няма задължението и не гарантира, че те ще удовлетворят изискванията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. С приемане на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че използването на предоставяните Услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че дружеството не отговоря за евентуално причинени на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползване на предоставяните Услуги вреди.  

9.2. Дружеството не носи отговорност за наличността и качеството на стоки и съдържанието на услуги, поставени на вниманието на ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез публикуване на Уебсайта на електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица и/или чрез прикачване на такива към текста на търговските съобщения, изпращани му на адреса на електронна пощенска кутия, посочен от него при регистрацията му или генериран при регистрацията му. Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на дружеството, то същото не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения.  

9.3. Дружеството не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на дружеството, проблеми, дължащи се на оборудването на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на дружеството.  

9.4. Дружеството не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги.  

9.5. Дружеството не носи отговорност спрямо ПОТРЕБИТЕЛЯ и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяване, спиране, променяне или ограничаване предоставянето на която и да било от Услугите, предоставено за ползване на Услугите, изтриването, връщането, не получаването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на артикули, съобщения, материали или информация, използвани, записвани или станали достъпни чрез Уебсайта .  

9.6. Страните приемат, че дружеството не носи отговорност за не предоставянето на Услугите или предоставянето им с влошено качество в следствие на извършвани тестове от страна на дружеството с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните Услуги. В тези случаи дружеството не е длъжно предварително уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ за възможното временно непредоставяне, съответно за влошеното качество на Услугите.  

9.7. С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до Уебсайта, които могат да възникнат независимо от положената от страна на дружеството грижа. ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от дружеството за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на Интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.  

9.8. Дружеството не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани от друго лице за ползването на Услугите, предоставяни от дружеството, независимо дали е дало или не съгласие за това. 

 

Х. ПРАВА НА ДРУЖЕСТВОТО В СЛУЧАЙ НА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛ  

10.1. Дружеството има правото да спре, ограничи или промени предоставяните на ПОТРЕБИТЕЛЯ Услуги, както и да сезира компетентните държавни органи, ако с поведението си ПОТРЕБИТЕЛЯТ, по преценка на дружеството, нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица.  

10.2. При получаване на разпореждане от компетентни държавни органи, касаещо Потребителско съдържание, дружеството има правото без предварително предупреждение да спре достъпа до такова Потребителско съдържание или да извърши други действия, съгласно полученото разпореждане.  

10.3. Когато получи информация, която дава достатъчно основания да се предположи, че поведението на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползването на Услугите на Уебсайта от ПОТРЕБИТЕЛЯ би могло да представлява престъпление или административно нарушение, дружеството има правото по своя преценка да сезира компетентните държавни органи, като им предоставя необходимото съдействие и цялата необходима информация и материали, изискани по надлежния ред, които по преценка на съответния орган биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното престъпление или административно нарушение.  

10.4. В горните случаи дружеството не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от ПОТРЕБИТЕЛЯ или трети лица, настъпили вследствие спирането, променянето или ограничаването на Услугите, прекратяването на договора или предоставяне на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи. 

 

ХІ. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ  

11.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да обезщети дружеството и всички трети лица за всички претърпени от тях вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с материали, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ е направил достояние на трети лица или е направил достъпни чрез ползване на предоставените от дружеството Услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия или добрите нрави, както и във връзка с други нарушения на задълженията му по настоящите Общи условия.  

11.2. Родителите, упражняващи родителски права, настойниците или попечителите на ненавършило пълнолетие лице, отговарят за всички вреди, причинени от същото на дружеството и на трети лица при регистрацията и ползването на Услугите – предмет на настоящите Общи условия, както и за всички вреди вследствие посочване на неверни данни или неистинност на декларацията по т. 3.3.2, изречение последно.  

11.3 Задълженията на лицата по настоящата т. 11 продължават действието си и след прекратяване на договора с ПОТРЕБИТЕЛЯ. 

 

ХІІ. ЛИЧНИ ДАННИ  

12.1. Дружеството има право да събира и използва информация относно ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, презиме, фамилия, електронна поща, както и всяка друга информация, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ доброволно въвежда, използва или предоставя при ползване на Услугите на Уебсайта.  

12.2. Дружеството полага дължимата грижа за събирането, обработването и съхраняването на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.  

12.3. Дружеството полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за ПОТРЕБИТЕЛЯ, станала му известна по повод на предоставяне на Услугите, предмет на тези Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица, както и в случаите, при които ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам е направил достъпна тази информация за трети лица.  

12.4. В регистрационната форма, попълвана от ПОТРЕБИТЕЛЯ при сключване на договора, дружеството ясно обозначава задължителния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставяне. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.  

12.5. Дружеството събира и използва информацията по т. 12.1 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, включително за предлагане на нови услуги на потребителите, предлагане на оферирани от други лица стоки и/или услуги, за промоции, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други цели, като с регистрирането си за ползване на Услугите, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да получава търговски съобщения, изпращани от дружеството. Описаните цели, за които може да се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за дружеството.  

12.6. С приемането на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до дружеството на посочените адрес.  

12.7.Дружеството се задължава да не редактира или разкрива никаква лична информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ или за ползваните от него Услуги и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:   

а/ това е предвидено в настоящите Общи условия или ПОТРЕБИТЕЛЯТ е дал изричното си съгласие при регистрацията или в по-късен момент;  

б/ това е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение на дружеството;  

в/ информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;  

г/ информацията относно личните данни се предоставя на служители или подизпълнители на дружеството за дейности по администриране на същия и ползването на Услугите;  

д/ други посочени в закона случаи.  

12.8. При използване на Уебсайта, дружеството има правото автоматично да запазва определена информация, която компютър или друго крайно устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ изпраща към сървър на сайта и/или дружеството във връзка с активността на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Информацията се съхранява на сървъри на дружеството и може да включва IP адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ, дата и час, в който е посетена съответната страница от Уебсайта, времето прекарано на нея и др. В допълнение, дружеството съхранява IP адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на ПОТРЕБИТЕЛЯ и възпроизвеждане на електронното му изявление по т. 3.2., съответно т. 3.3.1 за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор.  

12.9. Дружеството има право, но не и задължение, да инсталира върху компютър или друго крайно устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ кукита (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страница чрез Интернет сървър върху твърдия диск на ПОТРЕБИТЕЛЯ и дават възможност за възстановяване на информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ, като го идентифицират, както и за проследяване на действията му 

 

ХIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА  

13.1. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:  

а/ преустановяване на дейността на дружеството или прекратяване на поддържането на Уебсайта;  

б/ взаимно съгласие на страните за прекратяването;  

в/ други предвидени в закона случаи.  

13.2. В случай на прекратяване на договора дружеството не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от ПОТРЕБИТЕЛЯ или трети лица, настъпили вследствие на спирането на достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до сайта и/или дружеството, както и вследствие предоставянето на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи. 

 

ХIV. ДРУГИ  

14.1. Предвидените в договора и настоящите Общи условия писмени или елекртонни изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на писмо с обратна разписка, факсимилно съобщение, електронна поща, натискане на виртуален бутон в Уебсайта и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.  

14.2. С приемане на настоящите Общи условия и сключване на договор помежду си, страните изразяват съгласието си да считат отправените електронни изявления помежду им за получени с постъпването им в посочената от адресата информационна система, без за това да е необходимо изрично потвърждаване. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е посочил невалидна електронна пощенска кутия, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от дружеството, дори ако не е било получено.  

14.3. Страните се съгласяват, че в случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.  

14.4. За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.  

14.5. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд.  

Настоящите Общи условия са приети с решение на “ЪНРИЪЛСОФТ“ ООД и влизат в сила от 22.07.2020 г.